Flyseteavgiften, både usosial og ineffektiv

Kjære alle sammen. Vi er samlet her i dag for å minnes det kjære, men nå tapte bildet av Venstre som et liberalt politisk parti. Dette partiet, som i sin ungdom pionerte store liberale stemmer som Søren Jaabæk og Johan Sverdrup har nå blitt redusert til en skygge av hva det en gang var. Av liberalismen har du kommet, til sosialismen du skal bli.

Den avgiften som i dag har ført til store diskusjoner og kontroverser i både media og innenfor politikken er den såkalte flyseteavgiften. Avgiften, som er promotert av Venstre og akseptert av regjeringen, vil legge en fikset avgift på flyseter. For hver billett du som konsumer kjøper må du betale 80kr ekstra som avgift for det flysetet du skal sitte på. De som selv støtter dette forslaget argumenterer for at en slik avgift vil føre til at folk flyr mindre og derfor igjen vil føre til mindre utslipp. Men er dette sant og i så fall, er effekten verdt konsekvensen?

Det er ikke sant at en slik avgift vil føre til drastiske nedganger i flyving for oss nordmenn. Når vi skal på ferie eller reise på forretningsreiser er flyving ofte noe man må gjennomføre, enten man vil det eller ikke. En slik avgift vil ikke fjerne forpliktelsene til en forretningsmann eller ødelegge ferien for en barnefamilie, den vil kun gjøre det dyrere. Avgiften vil derimot gjøre det vanskeligere for folk med liten økonomi til å benytte seg av de lavpristilbudene som allerede eksisterer.

I tillegg vil avgiften gjøre at Ryanair ikke anser det som profitabelt å drive på Rygge flyplass. Ryanair, som alle andre flyselskaper, er avhengig av kunder og når en slik avgift fjerner noe etterspørselen og samtidig gjør deres billettpriser dyrere vil det være økonomisk vanskelig å vedlikeholdet en avtale som kanskje i seg selv ikke var mye profitabelt i første omgang. Og hva blir så igjen konsekvensen av dette? Jo, rundt 1000 arbeidere mister jobben sin når Rygge legger ned og de som bor i Moss får det vanskeligere med å reise. I en tid med økende arbeidsledighet, er det da riktig å innføre enda en avgift som ødelegger levebrødet til 1000 arbeidere?

Og hva får vi igjen for avgiften. Jo, staten får mer penger og man reiser mindre. Det er ihvertfal det som var intensjonen. Folk slutter ikke å reise og Ryanair vil fortsette med flyruter fra de andre store norske flyplassene, noe som gjør at virkningen blir minimal. Så vi bør derfor spørre oss? Er det verdt de 1000 arbeidsplassene og skal vi virkelig ødelegge ferien for de økonomisk vanskeligstilte, kun for å kunne klappe oss på skuldra og si godt jobba for at vi har innført enda en symbolavgift uten effekt?

jonas
Jonas Nielsen
Styremedlem, Tromsø FpU

Skattelette til folk flest

I lang tid har jeg hørt fra venstresiden at regjeringen kun gir skattelette til de aller, aller rikeste i landet vårt. Derfor har jeg tatt meg den friheten til å oppklare innenfor nettopp dette temaet.
Det er nemlig slik at et lavere skatte- og avgiftstrykk alltid har vært et av de viktigste politikkområdene til Fremskrittspartiet, og dette kommer det også tydelig frem av i regjeringens politikk.

Med dagens skattesystem vil en som tjener 450.000-500.000 kroner ha fått en gjennomsnittlig skattelette på 3.100 kroner i året sammenlignet med når den rødgrønne regjeringen styrte i 2013. For de som tjener 500.000-600.000 kroner er lettelsen på 4.000 kroner i snitt. Dette betyr at en typisk, gjennomsnittlig familie har fått mellom 6.000 og 8.000 kroner mer i året å rutte med. Fremskrittspartiet har i regjering senket skattene og avgiftene hvert eneste år, og det vil vi også fortsette med.

Det er mange gode argumenter for et lavere skattetrykk, og det viktigste er så enkelt som å la folk flest beholde mer av sine egne penger. Det at folk beholder mer av egen inntekt vil også føre til mer aktivitet i økonomien og mer investeringer. Innen 2018 sørger Fremskrittspartiet for at skattesatsen både for selskaper og personer senkes til 23 prosent. Dette betyr at personer vil få beholde mer av egen inntekt, og selskaper vil beholde mer av overskuddet noe som igjen motiverer til investeringer og etablering av nye arbeidsplasser. Lavere skatter og avgifter, for både næringsliv og folk flest, er en særdeles viktig brikke i den omstillingen Norge nå gjennomgår.

I tillegg til å senke skattene gjør Fremskrittspartiet enormt mye på avgiftssiden også. Noe av det aller viktigste er fjerningen av arveavgiften som letter generasjonsskiftene i bedriftene, og gjør at folk som mister sine nærmeste ikke får en urimelig skattebyrde i en vanskelig situasjon. Ellers har Fremskrittspartiet også fjernet båtmotoravgiften, noe som gjør båtdrømmen mer oppnåelig for folk flest, og spesielt nå når det går mot sommer også i Nord-Norge.


tonje
Tonje Lavik
Fylkesformann

En åpen dør hos helsesøster

I dag sliter mellom 15 og 20 prosent av norsk ungdom med psykiske problemer, viser Ungdatas nasjonale rapport fra 2014. Dette er problemer det ofte er vanskelig å dele med venner og familie, og for mange er hjelp fra helsesøster helt avgjørende for å komme seg gjennom hverdagen. Realiteten er dessverre at helsesøsterkapasiteten i skolen har vært alt for lav i for mange år, og mange ungdommer har derfor ikke fått den hjelpen de har behov for.

Fremskrittspartiets ungdom (FpU) mener at ingen skal måtte møte en lukket dør hos helsesøster. Helsesøster skal være tilgjengelig, og ha tid til å ivareta alle. Troms FpU er derfor glade for at regjeringen tar grep, og har bevilget hele 667 millioner kroner til helsestasjonene og skolehelsetjenesten i kommunene. Dette gjør at kommunene i Midt-Troms får økte midler til å sikre flere helsesøstre, slik at ungdom vil få raskere og bedre hjelp.

Nå er det viktig at kommunene i Troms fylke tar grep, og prioriterer riktig. Uavhengig av politisk farge på partiene som styrer i kommunene i fylket vårt, er vi helt avhengig av at kommunene faktisk velger å ansette flere i skolehelsetjenesten gjennom midlene fra regjeringen. Det haster å sette psykisk helse på dagsorden.


tonje
Tonje Lavik
Fylkesformann

Fullt gjennomslag for FrP i eldreomsorgen

Lovfestet rett til sykehjemsplass har vært en viktig sak for Fremskrittspartiet gjennom mange år. Det er derfor svært gledelig å se at regjeringen leverer og lovfester retten til heldøgns pleie og omsorg.

For Fremskrittspartiet har det alltid vært viktig å sikre at alle får en god og verdig alderdom, og lovfestet rett til sykehjemsplass har vært en av sakene som vi har ansett som grunnleggende for å få dette til. Det er viktig for tryggheten og forutberegneligheten for både de eldre og de pårørende, at det er et tilbud om sykehjemsplass når det er behov for dette. Det handler for det første om tryggheten til enkeltmennesket, men det handler også om at vi som land skal ta vare på de som så lenge har tatt vare på oss.

Lovforslaget omfatter endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Disse endringene går for det første ut på at det vil fremgå klart av loven at pasient eller bruker har rett til sykehjemsplass når det etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er behov for det. Det vil også bli utarbeidet nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Kriteriene skal altså ikke lenger variere fra kommune til kommune, alle skal få et like godt tilbud uavhengig av hvilken kommune de bor i. Kommunene blir også pålagt å føre ventelister over alle som har behov for sykehjemsplass, men som på en forsvarlig måte kan bo hjemme en liten stund til. På denne måten vil vi få en oversikt over det reelle behovet for sykehjemsplasser.

Alt dette er endringer som det er på høy tid at vi får innført i Norge, for en av de viktigste oppgavene vi har er å ta vare på våre eldre. Alle skal kunne gå alderdommen i møte og vite med sikkerhet at de får den hjelpen de har behov for, når de har behov for det. For oss i Fremskrittspartiet er det nettopp det som er en verdig eldreomsorg.


anne grethe
Anne Grethe Svee Strande
Fylkessekretær, Troms FpU

Flere skal overleve kreft

Med Fremskrittspartiet i regjering har det blitt innført et pakkeforløp for hele 28 forskjellige kreftformer og en enklere tilgang på medisiner slik at flere skal kunne leve med og bekjempe kreft. Pakkeforløpet ble innført i 2015, målet er å hindre ventetid på utredning og behandling som ikke er medisinsk begrunnet enda, altså at man vil gi kreftpasientene god kvalitet og rask oppfølging.

Senest våren 2013 stemte de rødgrønne ned FrPs forslag om å innføre pakkeforløpet for kreft. I innstillingen til statsbudsjettet later de rødgrønne som om det Fremskrittspartiet nå har lykkes med innen pakkeforløpet er en videreføring av deres politikk. Det er temmelig frekt, ikke bare ovenfor dagens regjering og Fremskrittspartiet, men også ovenfor de som får diagnostisert kreft.

Som et ytterligere løft i regjeringens kreftsatsing foreslo Fremskrittspartiet i inneværende budsjett å planlegge et tilbud om protonbehandling for kreftpasienter. Etablering av denne protonbehandlingen vil bidra til en mer brukerorientert kreftomsorg, og til at flere vil overleve og leve lengre med kreft.

For kvinner under 35 år er livmorhalskreft den vanligste kreftformen, ca. 300 kvinner får livmorhalskreft hvert år jeg er svært fornøyd med at regjeringen bevilget 72 mill. kroner nettopp for at kvinner opp til 26 år skal gis tilbud om HPV vaksine gjennom et opphentingsprogram i 2016   og 2017.

 

malin
Malin Nordheim
Nestformann, Troms FpU

Færre asylsøkere til Norge

Tidligere i år ønsket utlendingsdirektoratet (UDI) å opprette 10.000 nye plasser på asylmottak, og utlyste derfor en stor anbudskonkurranse. I ettertid viser det seg likevel at behovet ikke er like stort, nettopp fordi det har kommet få asylsøkere til Norge i 2016. Det opprettes derfor kun 2000 nye plasser.

Ved utgangen av april hadde 1185 personer søkt asyl i Norge, og det tilsvarende tallet i april 2015 var 2252. Dette betyr altså at det så langt i 2016 er kommet 48 prosent færre asylsøkere enn i 2015. Dette er et åpenbart tegn på at en streng innvandringspolitikk virker.

Fremskrittspartiet i regjering har nylig foreslått ytterligere innstramminger av innvandringspolitikken. Disse forslagene innebærer blant annet at det skal stilles krav om tre års arbeid/utdanning og økt krav til forsørgerevne ved familiegjenforening og 24-års aldersgrense for familieetablering. Sistnevnte er et viktig tiltak for å bekjempe tvangsekteskap. I tillegg er det foreslått langt strengere krav til å kunne forsørge seg selv, fem års botid for permanent opphold og åpning for fengsling av grunnløse asylsøkere.

20. mai 2016 tredde også nye regler i utlendingsloven om bortvisning i kraft. Lovendringen består i at andre enn utlendingsdirektoratet (UDI) kan få bortvisningsmyndighet der grunnleggende nasjonale interesser tilsier det. Det er bestemt at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal ha mulighet til dette.

Disse endringene vil dermed styrke vår mulighet til å vedta bortvisning i tilfeller hvor det er viktig at dette skjer raskt, og uten at det er nødvendig å involvere for mange organer. Fremskrittspartiet i regjering forsetter å levere en strengere innvandrings- og integreringspolitikk som ivaretar velferdssamfunnets bærekraft og vår nasjons trygghet.

tonjeTonje Lavik
Formann, Troms FpU

Velkommen til Halden fengsel, vi ønsker deg et hyggelig opphold!

I dagens Norge lever de kriminelle i luksus. Flatskjerm-TV, gourmetmiddag og muligheten til å få en gratis utdanning er blant de luksuriøse tilbudene de kriminelle får. Det gjør at prisen per innsatt er skyhøy, og regningen blir sendt direkte til ærlige, norske skattebetalere slik som meg og deg. I mine øyne er det ingen tvil, Norges rettssystem trenger drastiske endringer og de endringene trengs nå!

” Kriminalitet skal få konsekvenser, da er det ikke overdreven snillisme som er løsningen.

Vi betaler altså millioner av kroner for at voldtektsmenn, drapsdømte og terrormistenkte skal få bruke sitt fengselsopphold på den nyeste utgaven av Playstation, lekker fredagstaco og en god dose Paradise Hotell. Personlig mener jeg at dette må settes en stopper for. Først og fremst er vi nødt til å fokusere på behandling og hjelp til offeret, heller enn å behandle gjerningsmannen som en besøkende president. Er det forsvarlig at et voldtektsoffer får livet sitt totalt ødelagt, mens gjerningsmannen skal få et 2-3 års «fengselsopphold» på luksushotell? Kriminalitet skal få konsekvenser, da er ikke overdreven snillisme løsningen.

Fremskrittspartiet har tatt handlekraft for nettopp dette, og soningskøene i Norge har blitt betraktelig lavere med Fremskrittspartiet i regjering. Dette var rett og slett fordi man begynte å se på andre løsninger, deriblant å leie fengselsplasser i Nederland, samt å la kriminelle utlendinger sone i sine egne hjemland. Norge har midlertidig leid 242 plasser i Norgerhavnen, som er et fengsel i Nederland, for å få ned soningskøene, mens kapasiteten bygges opp her til lands.

Domfelte kriminelle har i dag rett til å sone på enerom, mens våre eldre og pleietrengende ligger på gangen eller blir tvunget til å dele rom med personer de aldri har møtt tidligere, og ønsker at de var kriminelle slik at de kan bo på luksushotell. Jeg ønsker en hverdag der de innsatte skal sone en straff som står i stil med den kriminaliteten de har begått. Jeg ønsker en hverdag der voldtektsofre, drapsetterlatte og mishandlingsofre skal føle seg trygge og få hjelp til å gå videre. Det at Halden fengsel i 2010 vant en internasjonal interiørpris, er illevarslende nok. Bruk ressursene riktig, fokuser på offeret i stedet for gjerningsmannen.

vegard
Vegard Forsland Braathen
Formann, Harstad FpU

Jentene styrer i Troms!

I helgen gjennomførte Troms FpU ekstraordinært fylkesårsmøte, der det blant annet ble valgt nytt fylkesstyre. Bakgrunnen for det ekstraordinære fylkesårsmøte var at tidligere fylkesformann, Kristian Eilertsen i april ble valgt inn i FpUs sentralstyre som 1. nestformann!

I etterkant av FpUs landsmøte sa Kristian Eilertsen følgende:

“For meg er det viktigste å utvikle ny politikk, da særlig i forbindelse med FpUs og FrPs programarbeid. Utvikling av de mange talentene som er i organisasjonen er også svært viktig for meg, og en god debattantskolering vil derfor prioriteres. Og ikke minst, være formannens høyre hånd.”

Tonje Lavik ble enstemmig valgt som ny fylkesformann i Troms FpU.

– Jeg er ydmyk og rørt over den tilliten årsmøtet gav meg som ny fylkesformann, og jeg skal gjøre mitt ytterste og aller beste for å gjenvinne årets fylkeslag på sommerleiren, samt å bygge laget videre, sier Lavik.

Det ble en tårevåt affære da tidligere fylkesformann, Kristian Eilertsen ble takket av med video og en inngravert klokke der det stod “du må huske på kor du kommer fra”.

– Selvsagt var det trist å takke av en god kollega, en god venn og et stort forbilde! Kristian er den som virkelig har hjulpet meg til å utvikle meg politisk, slik som han har gjort med svært mange andre i fylkeslaget også, sier nyvalgt fylkesformann, Tonje Lavik.

– Likevel er det betryggende å vite at Kristian fortsatt kommer til å bo i Troms, og visst jeg kjenne Kristian så godt som jeg tror jeg gjør vet jeg at han kommer til å bidra i både fylkeslaget, og også våre tre lokallag fremover, fortsetter Lavik.

Det nye styret i Troms FpU ser etter helgens ekstraordinære årsmøte slik ut:

Formann – Tonje Lavik
Nestformann – Malin Nordheim
Økonomiansvarlig – Anne Grethe Svee Strande
1. Vara – Ann-Michelle Kristoffersen

Et JA til kommunesammenslåing

Først og fremst ønsker jeg bare å presisere at både Sørreisa FrP og jeg er klar over at deler av befolkningen ikke ønsker kommunesammenslåing, og derfor skal jeg benytte anledningen til å forklare hvorfor vi er for, og hvilke konsekvenser det vil få for kommunen dersom vi velger å stå alene.

Sørreisa kommune er en forholdsvis liten kommune. Vi har interkommunale samarbeid på nesten alle tjenester, herunder legevaktordningen, flyktningeopplæring, barnevernet med mer. Jeg er meget bekymret for at vi vil miste disse samarbeidene dersom vi velger å stå alene. Hvorfor skal Lenvik kommune ha interkommunale samarbeid som de taper på, dersom vi likevel skal stå alene, og Lenvik skal slå seg sammen med andre kommuner? Dette er for meg uforståelig.

Ett av Sørreisa FrPs viktigste valgløfter var å lytte til folket. Det skal jeg som kommunestyrerepresentant gjøre i aller høyeste grad i denne sammenhengen. Det er likevel viktig for meg at folket er godt opplyst om hvilke konsekvenser det kan få dersom vi står alene, og hvorvidt dette er noe man ønsker å ta en sjans med eller ikke.

Vi har store utfordringer i vår kommune. En av disse utfordringene er at barnehagekapasiteten er sprengt. Man har måttet re-åpne Fredlund barnehage for å kunne tilby alle barn som har krav på barnehageplass nettopp dette. I tillegg vet vi at vi har mange innbyggere som bor i Sørreisa, men jobber i Lenvik kommune. Noen av våre problemer kan altså løses dersom man velger å slå seg sammen. Det vil for noen være mer hensiktsmessig å ha sine barn i barnehager i Lenvik, fremfor i Sørreisa.

Ett av de viktigste stikkordene for Sørreisa kommune er at vi skal være en god” bokommune”, og dersom vi skal kunne være dette må flere ting falle på plass, herunder flere barnehageplasser. For meg er det viktigste hva slags tjenestetilbud innbyggerne i Sørreisa skal ha. For meg er tilbud til våre barn, våre eldre og våre syke viktigere enn hvor rådhuset ligger. Kommunesammenslåing vil bety bedre tjenester til folket.

Jeg gleder meg til å se resultatene av folkeavstemningen i Sørreisa kommune som finner sted 30. mai. Jeg har stemt JA til kommunesammenslåing, og det håper jeg innbyggerne i Sørreisa gjør også. Til det beste for Sørreisa.

tonjeTonje Lavik
Formann, Troms FpU
Gruppeleder, Sørreisa FrP

Strategihelg

20. – 22. mai hadde fylkesstyret i Troms FpU strategisamling i Oslo. I løpet av helgen ble det blant annet lagt planer for resten av året, med mange spennende aktiviteter og happenings for våre medlemmer.

– Noe av det viktigste vi holder på med nå er å planlegge det neste halvåret! Min største motivasjon er å utvikle enda flere talenter, ha kule arrangementer og øke medlemsmassen, forteller fylkesformann Tonje Lavik.

Lørdag 21. mai deltok fylkesstyret på Vestfold FpUs årlige tur til Tusenfryd sammen med en hyggelig gjeng fra Vestfold.

– Det er viktig å opprettholde det gode samarbeidet mellom Troms og Vestfold FpU, og jeg er glad for at to fylkeslag på hver sin side av landet kan motivere hverandre, komme med innspill og ideer til hverandre og ikke minst ha det gøy sammen, sier fylkesformann Tonje Lavik.

Til helgen har Troms FpU ekstraordinært fylkesårsmøte der det skal velges nytt fylkesstyre etter at tidligere fylkesformann, Kristian Eilertsen ble 1. nestformann i FpU sentralt. I etterkant av FpUs landsmøte i april sa Eilertsen følgende:

“For meg er det viktigste å utvikle ny politikk, da særlig i forbindelse med FpUs og FrPs programarbeid. Utvikling av de mange talentene som er i organisasjonen er også svært viktig for meg, og en god debattantskolering vil derfor prioriteres. Og ikke minst, være formannens høyre hånd.”